Ludwik Królik, Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej XVI-XVIII, wyd. 2, oprac. M. Dębowska, Biały Dunajec – Ostróg 2017

Opracowanie, oddawane obecnie do druku, jest dysertacją doktorską, ukończoną w 1977 r., a opublikowaną w 1983 r. jako powielony maszynopis. Czy badania nad zagadnieniem podjętym przez ks. Ludwika Królika posunęły się znacznie od czasu wydania tej publikacji? Wydaje się, że raczej nie. Dowodem na to, jest fakt przywoływania tego opracowania – pomimo wielu jego braków – jako podstawowej pozycji dotyczącej dziejów diecezji łuckiej w okresie przedrozbiorowym. Z niektórymi wnioskami autora trudno się jednakże zgodzić.

Wznawiane obecnie opracowanie ks. Ludwika Królika stanowić więc może punkt wyjścia do badań nad dziejami przedrozbiorowej diecezji łuckiej, gdyż całość problematyki składającej się na to studium została tam właściwie tylko zasygnalizowana. Być może takie założenie zostało uczynione już w pierwszym okresie prac nad tym tematem. Głębsze jego potraktowanie wymagałoby napisania wielotomowej pozycji. Wznowienie publikacji L. Królika powinno stanowić zachętę do poszukiwania nowych materiałów archiwalnych oraz ponownej, gruntownej analizy tych, już przez niego wykorzystanych. Brak lub nierozpoznane jeszcze miejsca przechowywania innych materiałów archiwalnych raczej jednak nie zachęci badaczy do całościowego opracowania tak obszernego zagadnienia od nowa, ale rzeczą pożyteczną byłoby, gdyby pojawiały się prace przyczynkarskie, pokazujące na nowo poszczególne kwestie składające się na całość przedstawionej problematyki.

W niniejszym wydaniu pozostawiono charakterystyczny sposób przedstawiania myśli przez autora, postarano się, w miarę potrzeby, usunąć tylko niektóre potknięcia stylistycznie. Zmieniona została jednak struktura pracy. Wykaz bibliografii został umieszczony po tekście opracowania. Przypisy, w pierwszym wydaniu znajdujące się na końcu, zostały umieszczone pod tekstem; dla większej jasności, skorygowano także opis bibliograficzny wykorzystanych źródeł i opracowań. Uzupełnienia i wyjaśnienia w przypisach, a także dodatkowe przypisy – pochodzące od wydawcy, zaznaczono przez umieszczenie w nawiasie, przed dodanym tekstem, inicjałów M.D. Sporządzono także indeksy osób i miejscowości, których w pierwszym wydaniu nie było. Dodatkowo został sporządzony jeszcze jeden aneks zawierający wykaz oficjałów i wikariuszy generalnych in spiritualibus (uzupełniony w miarę możliwości).